E-Mail

info@artrock.se

 

Bokrecension

 

 

 

 

Mark Lewisohn – The Beatles: All These Years vol. 1 – Tune In (Little Brown Book Group)

 

 

*** ENGLISH VERSION BELOW ***

Den definitiva Beatlesbiografin har den kallats redan långt innan första volymen gått i tryck, och med största sannolikhet äger epitetet sin riktighet, åtminstone om man ser till omfånget. Tanken att någon skulle skriva något ännu mer omfattande i ämnet Beatles är smått befängd. Här har vi 840 sidor Beatleshistoria (samt över 100 sidor credits, fotnoter och innehållsförteckning) i den korta versionen av boken, vilken endast utgör del ett av sammanlagt tre volymer; denna del avslutas vid tiden alldeles före det stora genombrottet. Det dröjer till sidan 101 innan de två första Beatlesmedlemmarna (George Harrison och Paul McCartney) ens lär känna varandra; vi får vänta till sidan 129 på det sägenomspunna första mötet mellan McCartney och John Lennon – ett helt kapitel ägnas just denna dag. Eller var detta verkligen deras första möte? Den oerhört Beatlesmeriterade författaren vet andra besked att berätta. Skivkontraktet? Sidan 646. Sidan där den klassiska Beatlessättningen bildas, genom Ringo Starrs intåg? 704.

Är med andra ord ”All These Years” ett litterärt verk endast för de allra vansinnigast vetenskapstörstande Beatlesnördarna? Ja och nej. Givetvis är denna bok allra mest lämpad för de personer som har ett särintresse för The Beatles, men Lewisohn är en så stark berättare, att det räcker med ett hyfsat intresse för brittisk musikhistoria för att kunna uppskatta ”All These Years”. Författaren skildrar målande staden Liverpool, en smutsig, illaluktande plats som till skillnad från många andra likartat ödelagda städer dröjer länge med att resa sig ur andra världskrigets bombaska, och ur detta reser sig helt otippat kulturhistoriens kanske mest välkända grupp människor.

Här får vi ta del av mer eller mindre ökända anekdoter från tiden då Beatles spelade i Hamburg (kissade John Lennon verkligen på nunnor vid ett tillfälle?), vi läser om decennieskiftet 1959/60, då absolut INGENTING talade för att Beatles skulle uppnå några som helst framgångar. Hamburgjobbet blev deras bara för att tre andra band (däribland Rory Storm and the Hurricanes, där Ringo var medlem vid tiden) tackade nej. Vi ser vidare sommaren 1961, då Beatles närapå lade av för att de inte kom någonstans. Ett oerhört ställningstagande med tanke på de ökade gager och den stegrade uppmärksamhet som ägt rum sedan året innan. Från att ha varit komplett hopplösa totalamatörer hade de rusat förbi alla andra och klivit fram som Liverpools tveklöst största. Men de ville vidare.

Boken påminner om vilken sjuhelsikes åktur The Beatles varit med om redan ”innan det började”. Lewisohn berättar detaljerat om låtarna, vilket lovar oerhört gott inför delarna två och tre. Jag läser om studioinspelningar som jag aldrig tidigare hört talas om, närmare 40 år som Beatlesnörd till trots. Allt detta beskrivet med hjälp av myriader med tidsvittnen. Flickvänner, fans, kompisar, medlemmar från konkurrerande band, och naturligtvis arkivmaterial (Lewisohns eget eller lånta citat) från Beatlarna själva, deras manager Brian Epstein, skivproducenten George Martin, och jag tror ta mig fasen ALLA ur gruppens dåtida krets.

En faktauppgift slår rentav ner som en bomb, nämligen gruppnamnet Japage 3, som ska ha använts under en kortare period. Detta namn har jag ALDRIG sett förut. Har Lewisohn verkligen kollat autenciteten med McCartney?

Här avlivas också ett antal myter, kanske en gång för alla. Exempelvis ska den dramatiska scen där sexårige John Lennon tvingades välja mellan sina föräldrar aldrig ha ägt rum. Likaså förnekas att Parlophone skulle ha varit ett tragiskt loserskivbolag innan Beatles dök upp. Och att basisten Stuarts Sutcliffes död skulle ha berott på den misshandel han tvingats utstå en kväll många år tidigare. Eller att Sutcliffes tyska flickvän, fotografen Astrid Kirchherr, skulle ha skapat Beatlesfrisyren (den skaffade John och Paul i Paris). Kanske tackade inte heller skivbolaget Decca nej till The Beatles för att ”gitarrgrupper börjar bli ute” (gitarrgrupper hade aldrig varit inne). Och faktum är att Ringo Starr var en välrespekterad, eftertraktad trummis 1962, snarare än den ofta förekommande bilden av hur Beatles skulle ha varit ”a chance of a lifetime” för trumslagaren.

Något negativt?

Ja, det blir lite tjatigt i längden, hur många gånger man tydligen måste nämna att trummisen Pete Best egentligen inte hörde till gänget. Bland alla anekdoter hittar vi familjen som upplät sitt hem åt de campande tonåringarna McCartney och Harrison och nu berättar exakt vilka låtar som spelades av de unga tu – hur kan vi vara säkra på autenciteten hos det minnet? Och så finns ett par rena slarvfel. Brian Pooles kompband hette väl ändå The Tremeloes, och inte The Tremilos?

Men framför allt är detta en bok som blir mer och mer spännande, när hettan skruvas upp, ju närmare vi kommer genombrottet. Alla bakslag och tårar när Brian Epstein försöker och försöker och försöker få till ett skivkontrakt. Ja, alla de rena tillfälligheter som ledde till genombrottet för världens största band, och därmed alla grupper som kom efter, vars bana Beatles sopat åt dem. Lewisohn skapar till och med spänning kring transporten av Ringo Starrs första trumset från London till Liverpool! Det känns ledsamt att tre av huvudfigurerna - Lennon, Harrison och Sutcliffe - aldrig kommer att få läsa boken. Inte minst Lennon skulle garanterat älska att få se sitt livs historia så här omfattande förtäljd. Bättre än så här blir inte biografier.

…och om en dryg månad är det på’t igen, för då släpps ”The Author’s Cut” – samma innehåll, men nära dubbelt så långt.

 

Daniel Reichberg

PS. I texten gömmer sig citat ur en rad Beatleslåtar. Och ett par av plojhyllningen Rutles!

 

*** ENGLISH VERSION ***

 

This book has been called The definitive Beatles biography long before the first volume went to print, and most likely, this epithet owns its accuracy, at least in terms of range. The idea that someone would write something more extensive on the subject of the Beatles is somewhat preposterous. Here we have 840 pages of Beatles history (plus more than a hundred pages of credits, footnotes and table of contents) in the short version of the book, which is only part one of a total of three volumes; this part ends at the time just before the big breakthrough. It will take until page 101 before the first two members of The Beatles (George Harrison and Paul McCartney) even get to know each other, we have to wait until page 129 for the fabled first encounter between McCartney and John Lennon - a whole chapter devoted to this specific day. Or was this really their first meeting? The hugely knowledgeable author has news to tell. Record contract? Page 646. The page where the classic Beatles lineup is formed through Ringo Starr's entry? 704.

 

Ultimately, is "All These Years" a literary work for the most crazily knowledge-thirsting Beatles geeks? Yes and no. Off course, this book is most suited for those who have a special interest in the Beatles, but Lewisohn is such a strong storyteller, that all it takes is a decent interest in British music history to appreciate "All These Years". The author vividly portrays the city of Liverpool, a filthy, smelly place that unlike many similar places took a long time to rise from the World War II bomb ash, and from this rises, surprisingly, perhaps the most well-known group of people in cultural history.


Here we partake in more or less notorious anecdotes from the time the Beatles played in Hamburg (did John Lennon really pee at nuns at one point?), we read about the decade shift 1959/60, when absolutely NOTHING indicated that the Beatles would achieve any successes whatsoever. The Hamburg job was theirs only because three other bands (including Rory Storm and the Hurricanes , where Ringo Starr was a member at the time) declined. We look to summer 1961, when the Beatles nearly quit because they didn’t get anywhere. An extreme stance given the increased wages and excessive attention that had taken place since the previous year. From being hopeless amateurs, they had sped past everyone else and stepped forward as Liverpool's greatest. But they wanted to go further.

 

The book reminisces of what a ride The Beatles had been through already "before it began". Lewisohn tells about the songs in detail, which bodes extremely well for parts two and three. I read about studio recordings that I have never heard of, almost 40 years as a Beatles Geek notwithstanding. All this is described by means of myriads of time witnesses. Girlfriends, fans , friends, members of rival bands and of course archives (Lewisohn’s own or borrowed quotes) from the Beatles themselves, their manager Brian Epstein, record producer George Martin, and basically ALL people from The Beatles’ early circuit.


A factual point even hits like a bomb, namely the group name Japage 3, which is supposed to have been used for a short period. This name I have NEVER seen before. Has Lewisohn really checked the authenticity with McCartney ?

 

“Tune In” also kills a number of myths, perhaps once and for all. For example, the dramatic scene where six year old John Lennon is forced to choose between his parents has never taken place. Likewise it’s denied that Parlophone was a tragic loser of a record label before the Beatles appeared. And that bassist Stuart Sutcliffe’s death should have been due to the violent abuse he had endured an evening many years earlier. Or that Sutcliffe’s German girlfriend, photographer Astrid Kirchherr, should have created the Beatles’ hairstyle (it was provided for Lennon and McCartney in Paris). Also, record company Decca may not after all have rejected the Beatles because "guitar groups were on their way out" (guitar groups had never been in). And fact is that Ringo Starr was a well-respected, sought-after drummer in 1962, rather than the recurring image of how the Beatles would have been "a chance of a lifetime" for the drummer.

 

Anything negative?

 

Yes, it gets a bit tedious in the long run, the many times it apparently has to be mentioned how drummer Pete Best did not really belong to the gang. Among all the anecdotes we find the family who offered housing to teen campers McCartney and Harrison and now tells exactly which songs were played by the young two - how can we be sure of the authenticity of this memory? And there are also a couple of simple mistakes. Surely, Brian Poole's backing band was called The Tremeloes, not The Tremilos ?


But above all, this is a book which gets more and more exciting the closer we get to the breakthrough. Through all the setbacks and tears when Brian Epstein tries and tries and tries to get a record deal. Yes, all the pure coincidences that led to the breakthrough of the world's biggest bands, and thus all groups that came after, their paths having been swept by the Beatles. Lewisohn even succeeds in creating tension around the transport of Ringo Starr’s first set of drums from London to Liverpool! It's sad that three of the main characters - Lennon, Harrison and Sutcliffe - will never get to read the book. Not least Lennon would surely have loved to see his life story so extensively outlined. Biographies don’t get better than this.


...and in a month’s time we start anew, because then is the release of  "The Author 's Cut" - same content, but nearly twice as long.

Daniel Reichberg


PS. In the text, you’ll find hidden quotes from a number of Beatles songs.
And a couple of Rutles ones as well!